دانلود رایگان


دانلود فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم مبایعه نامه املاك قوه قضاييه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگاه ها شوراي حل اختلاف راي دادگاه با فرمت آفيس ورد Office Word به صورت (Doc)1 صفحه - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم

دانلود رایگان دانلود فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم مبایعه نامه املاك قوه قضاييه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگاه ها شوراي حل اختلاف راي دادگاه با فرمت آفيس ورد Office Word به صورت (Doc)1 صفحه ماده 1 : طرفين قرارداد
1-1- فروشنده/فروشندگان ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ......................................... صادره از ................................کدملي .................................................. متولد ............................ ساکن .................................................................... تلفن ...................................... با وکالت/قيمومت/ولايت/وصايت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد .............................. بموجب ................................
2-1- خريدار/خريداران ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ........................................... صادره از ................................کدملي .................................................. متولد ............................ ساکن .................................................................... تلفن ...................................... با وکالت/قيمومت/ولايت/وصايت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد .............................. بموجب .................................
ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله
عبارتست از انتقال ......................... دانگ يک .............................................. داراي پلاک ثبتي شماره .................... فرعي از ............... اصلي قطعه ....................... واقـع در بخش ................ حوزه ثبتي .......................... به مساحت ................................... متر مربع دارای سند مالکیت به شماره سریال .................. صفحه .............. دفتر .............. بانضمام .............. دانگ پارکینگ شماره ......................... فرعی و .............. دانگ انباری شماره ....................... فرعی از ................... اصلی طبق سند رهنی شماره ....................... دفتر اسناد رسمی ..................... مورد رهن بانک ..................... داراي حق اشتراک آب /.......................
با تشکر
فروشگاه فايل زندگي
فروشگاه مورد اعتماد شما


دانلود فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه
پاورپوینت حسابداري گزارش عملکرد مالي(استاندارد حسابداري شماره 6)