دانلود رایگان


بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان اردبیل - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان اردبیل

دانلود رایگان بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان اردبیل مقاله
بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان اردبیل در 34 صفحه ورد قابل ویرایش می باشد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان پرخاشگری نوجوانانی است که از بازیهای الکترونیکی و رایانه ای خشن استفاده می کنند. جامعه پژوهشی حاضر را دانش آموزان پسر دوره راهنمایی شهرستان اردبیل تشکیل می دادند.
در این پژوهش با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 50 نفر از دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان اردبیل از دو مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شدند و سپس تست پرخاشگری آیزنیک در اختیار آنها قرار داده شد و از آنها خواسته شد که به این سوالات با بلی و خیر پاسخ دهند.
برای آزمودن فرضیه پژوهش ازروش t مستقل درسطح معنی داری a = 0/05 استفاده گردید.
نتایج بدست آورده نشان دادند که بین میانگینهای مورد مقایسه تفاوت معنی داری وجود دارد در نتیجه بین استفاده از بازیهای الکترونیکی خشن و پرخاشگری نوجوانان پسر دوره راهنمایی شهرستان اردبیل رابطه معنا داری وجود دارد. بنابراین فرضیه پژوهش تایید می گردد و فرض صفر رد می شود.


بازی های رایانه ای خشن


پرخاشگری


دانش آموزان


مقطع راهنمایی


شهرستان اردبیل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان ...

بهترین ها برای شما این بار فایل بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان ...

بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان ...

بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان اردبیل مقالهبررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان اردبیل در …

بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان ...

همانطور که در ادامه مشخصات فایل بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی را مشاهده می کنید می توانید در صورت تمایل نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.

پایان نامه بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری ...

پایان نامه بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی استان ...

پایان نامه بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان در 75 صفحه ورد ...

دانلود مقاله بررسی رابطه آلکسیتیمیا و بیماری زخم معده: آیا ...

چکیدههدف از پژوهش حاضر شناسایی رابطه بین سبکهای فرزند پروری والدین با پرخاشگری دانش آموزان آنها در دانشآموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان خدابنده است.

دانلود مقاله بررسی رابطه سبک های فرزند پروری والدین با ...

بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه فرزند پروری در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستانچکیدههدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه های فرزند پروری در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان شهرستان قزوین است.

تحقیق آماده در مورد شوق زیارت نبی در آیینه ی اشعار شاعران کرد و عرب